༄༅།། སྐུ་ཉིད་རྔ་བ་ཁུལ་བོད་ལུགས་སྨན་རྩིས་ཁང་གི་དྲ་ཚིགས་སུ་ཕེབས་པར་དགའ་བསུ་ཞུ།།

བོད་སྨན་ཆེད་མཁས་པ།

 • བཀྲ་ཤིས་དོན་གྲུབ།

  ལག་རྩལ་གོ་མིང་། བོད་སྨན་འབུམ་རམས་པ།

  ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས།བཀྲ་ཤིས་དོན་གྲུབ།བོད་སྨན་འབུམ་རམས་པ།ཏང་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅི། སྨན་ཁང་དང་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གི་འགོ་འཛིན། བོད་སྨན་གྱི་ལས་སྒོའི་དོ་དམ་དང་། བོད་སྨན་ནད་ཐོག ཚན་ཞ
 • དཔལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

  ལག་རྩལ་གོ་མིང་། བོད་སྨན་འབུམ་རམས་པ།

  ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས།དཔལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ།བོད་སྨན་འབུམ་རམས་པ།ཀྲུང་གོའི་མི་རིགས་གསོ་རིག་སློབ་ཚོགས་ཀྱི་ཡན་ལག་བོད་ལུགས་གསོ་རིག་ཚོགས་པའི་ཆེད་མཁས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཨུ་ཡོན། སི་ཁ
 • སྐལ་ཁོ།

  ལག་རྩལ་གོ་མིང་། བོད་སྨན་འབུམ་རམས་པ།

  ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས།སྐལ་ཁོ། བོད་སྨན་འབུམ་རམས་པ།ཀྲུང་གོའི་མི་རིགས་གསོ་རིག་སློབ་ཚོགས་ཀྱི་ཡན་ལག་བོད་ལུགས་གསོ་རིག་ཚོགས་པའི་རྒྱུན་ལས། སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་སྐབས་ལྔ་བའི་རིག
 • བསོད་ནམས།

  ལག་རྩལ་གོ་མིང་། བོད་སྨན་འབུམ་རམས་པ།

  ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས།བསོད་ནམས། བོད་སྨན་འབུམ་རམས་པ། རྒྱལ་ཁབ་ཚན་རྩལ་པུའུ་ཡི་དངུལ་ཆུ་བཙོ་བཀྲུ་ཆེན་མོ་དང། ཅོང་ཞིའི་འདུལ་སྦྱོང་བཟོ་སྐྲུན་ཁྱད་ཆོས་ཞིབ་འཇུག་གི་ཡན་ལག་ལས་
 • དབང་གྲགས།

  ལག་རྩལ་གོ་མིང་། བོད་སྨན་འབུམ་རམས་པ།

  ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས།དབང་གྲགས།བོད་སྨན་འབུམ་རམས་པ།ཏང་ཨུའི་ཨུ་ཡོན། སྨན་ཁང་དང་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གི་འགོ་འཛིན་གཞོན་པ། སྐབས་དང་བོའི་སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་ཕུལ་བྱུང་ན་གཞོན་སྨན་པ
 • ཚེ་ཁོ།

  ལག་རྩལ་གོ་མིང་། བོད་སྨན་འབུམ་རམས་པ།

  ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས།ཚེ་ཁོ། བོད་སྨན་འབུམ་རམས་པ། སྡེབ་སྦྱོར་ཁང་གི་འགོ་འཛིན། ཀྲུང་གོའི་མི་རིགས་གསོ་རིག་སློབ་ཚོགས་ཀྱི་ཡན་ལག་བོད་ལུགས་གསོ་རིག་ཚོགས་པའི་ལས་འཛིན། རྔ་བ་
1234
པར་དབང་། རྔ་བ་ཁུལ་བོད་ལུགས་སྨན་རྩིས་ཁང་། པར་དབང་འདི་གར་ཡོད། ཁ་པར་ཨང་གྲངས།(0837)2242510  བརྙན་སྐྱེལ་ཨང་གྲངས། (0837)2242510
ས་གནས། སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་རྔ་བ་ཁུལ་འབར་ཁམས་གྲོང་ཁྱེར་མཛེས་ལུང་སྲང་ལམ་གྱི་ཨང་176པ། སྦྲགས་ཨང་། 638000 Email:[email protected]
技术支持:五佳网络 浏览次数:57632次  
 •  
 • སྐད་འཕྲིན་གྱི་བཤེར་རིས།